اجتماعی

مهندسی اجتماعی

درباره این حوزه

مهندسی اجتماعی شاخه ای از مهندسی است که به بررسی احوال اجتماع امروزه می پردازد

طراحی و توسعه توسط مجموعه پارند